Maksimér siden, klik på punkterne, og prøv igen med siden resizet ned i et mindre vindue; hele vinduet hopper nu til punkterne. Det gælder hvad enten der er tale om en iframe eller en div.

Top
Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3
Punkt 4
Punkt 5
Punkt 6
Punkt 7
Punkt 8
Punkt 9
Punkt 10

  Referat af ordinær generalforsamling 26.10. 2001

1.   Rita Geertz valgt til dirigent.

2.   Jesper Sørensen valgt som referent.

3.   Dagsorden godkendt.

4.   Formandens (Tim Jensen) beretning godkendt af forsamlingen.

Under formandsberetningen blev forsamlingen direkte adspurgt om følgende punkter:

 1. Om nyhedsbrevet udelukkende skal udkomme i en elektronisk version, da det betyder en væsentlig besparelse for selskabets noget anstrengte økonomi.

  Forsamlingen var overvejende positiv, men det blev foreslået, at der stadig bliver udsendt en printet version til medlemmer uden adgang til internettet.

 2. Om medlemmerne vil bakke op om en oversigt over medlemmernes kompetenceområder. Tim Jensen bemærkede, at der havde været overordentlig ringe opbakning bag bestyrelsens kontinuerlige forsøg på at etablere en sådan. Lidt bedre var det gået mede det seneste initiativ, et såkaldt ”ekspertregister” til brug for medierne.

  Generelt var forsamlingen positivt stemt overfor både en generel oversigt og et ekspertregister, og Armin Geertz opfordrede til, at institutleder på de enkelte institutter påtog sig en indsamling af relevante informationer på vegne af DAHR. Institutleder for Institut for Religionshistorie, KU, Margit Warburg modsatte sig en så aktiv rolle for institutlederen, men påtog sig gerne at videreformidle et skema, som det så var op til det enkelte medlem selv at udfylde. Mikael Rothstein slog kraftigt til lyd for et ekspertregister, da det ville betyde, at andre medlemmer end han selv i højere grad i offentligheden kunne repræsenterer en religionsvidenskabelig tilgang i aktuelle sager. Bestyrelsen opfordres af forsamlingen til at gøre endnu et forsøg, og medlemmerne opfordres til at svarer på en kommende forespørgsel desangående.

 3. Skal DAHR som et selskab blande sig i den offentlige debat, dvs. skal bestyrelsen komme med udtalelser på selskabets vegne om aktuelle sager, der vurderes at kunne støtte bestyrelsens arbejde på at opfylde selskabets formålsparagraffer?

  Dette medførte en heftig, men konstruktiv debat. Alle var enige om, at spørgsmålet er vanskeligt, da det ikke er åbenbart, hvilke sager, der er af så generel og samtidig væsentlig karakter, at DAHR som selskabet kan/bør udtale sig. Desuden udtrykte flere (heriblandt Armin Geertz, Tove Tybjerg og Povl Götke) bekymring for hvorvidt sådanne udmeldinger ville medføre en splittelse af selskabet, en splittelse alle var enige om ville være yderst uhensigtsmæssig. Andre var mere positive overfor, at DAHR skal markere sig aktivt i den aktuelle debat. Således fandt Oluf Schönbeck, at en manglende udmelding i aktuelle sager i realiteten også var en udmelding, og han ønskede en kraftigere markering i aktuelle sager. Også Jeppe Sinding Jensen og Mikael Rothstein støttede ideen om en mere aktiv linie, mens andre (heriblandt Per Bilde og Margit Warburg) var stærkt i tvivl. Tim Jensen pointerede flere gange, at det ikke var bestyrelsens hensigt i forbindelse med årsmødet eller generalforsamlingen, at drøfte DAHR’s offentlige rolle i forbindelse med konkrete sager, fx papiret om kernefaglighed. Spørgsmålet var derimod blevet rejst under årsmødet, og han ønskede for at afrunde debatten at sætte spørgsmålet om DAHR's eventuelle udmelding i netop den sag til afstemning. Dette blev afvist, som værende i modsætning til selskabets vedtægter, der kræver, at forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde ultimo september.

  Der var dog enighed om, at det overordnede spørgsmål om DAHR’s eventuelle fagpolitiske rolle i den offentlige debat bør behandles i dybden ved en senere lejlighed, og at det som mindstemål kræver meget præcise retningsliner for, i hvilke sammenhænge og på hvilken måde, selskabet kan udtale sig på medlemmernes vegne.

 4. Angående det planlagte tobindsværk om religionsvidenskabelig forskningshistorie, der er planlagt som markering af selskabets 20 års jubilæum i 2002.

  Punktet blev ikke diskuteret i særlig grad, men Per Bilde bemærkede, at værket evt. kan udkomme i en af de to religionsvidenskabelige skriftserier, der udkommer på Aarhus Universitetsforlag, med repræsentanter for alle religionsvidenskabelige institutter i redaktionen.

 5. Om DAHR kan spille en større konstruktiv rolle i forbindelse med samarbejdet mellem de religionsvidenskabelige institutter.

  Spørgsmålet blev ikke diskuteret pga. den fremskredne tid.

5.   Selskabets kasserer, Ingrid Müller, fremlagde regnskab for årene 1999 og 2000. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger

6.   Bestyrelsen foreslog en kontingent forhøjelse (fra 215 kr. til 300 kr. for VIP og DVIP, samt 115 kr. til 150 kr. for studerende). Forslaget blev vedtaget (se formandens beretning for begrundelse).

7.   Valget til bestyrelsen foregik problemfrit, da der ultimo september ikke havde meldt sig andre kandidater til bestyrelsen, end de der fremgik af indkaldelsen. Der var en vis diskussion af, hvorvidt ”forslag” i vedtægternes §6 også inkluderer forslag til kandidater, og om dette, at kandidater ikke kan melde sig på selve generalforsamlingen, i så fald var i overensstemmelse med generelle regler for sligt. Bestyrelsen blev opfordret til afklare dette spørgsmål evt. i en vedtægtsændring.

Den valgte bestyrelse er: Tim Jensen, Mikael Aktor, Marianne Q. Fibiger, Mikael Rothstein, Ingrid Müller og Margit Warburg.

8.   Suppleanter valgt er: Oluf Schönbeck og Jørn Borup.

9.   Anne-Grethe Dion blev genvalgt til revisor, og Jesper Sørensen blev genvalgt til revisorsuppleant.

10.   Per bilde opfordrede til, at man på selskabets årsmøder indfører et punkt, under hvilket medlemmernes forskellige initiativer præsenteres.

Tim Jensen understregede endnu engang, at det ikke havde været bestyrelsens intention at drøfte spørgsmålet om DAHR's deltagelse i den aktuelle debat med henblik på årsmødets tema, og at der derfor ikke var tale om en skjult dagsorden.
Formanden takkede Oluf Schönbeck for lang og tro tjeneste i selskabets bestyrelse, og de øvrige for en ordentlig og veldisciplineret generalforsamling.